Privacybeleid C’est L’Evi Psychologie

C’est L’Evi Psychologie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. C’est L’Evi Psychologie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

   

Als C’est L’Evi Psychologie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

AVG en WGBO

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  In dit privacy reglement word jij geïnformeerd over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Bij C’est L’Evi Psychologie

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding of behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De gegevens die ik wil verwerken zijn:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Adres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid.

   

Rechtmatige verwerking

 • Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Persoonsgegevens dienen -gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt -toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is
 • Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
 • betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
 • gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
 • gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.
 • De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.
 • Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker -en ook de bewerker zelf -verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
 • De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

   

De plichten van de psychologenpraktijk

C’est L’Evi Psychologie is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • om jou goed te kunnen begeleiden;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Jij wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door mijzelf, maar ook via dit document wat je ontvangt van mij of via mijn website.
 • Evi Sommen is als enige psycholoog werkzaam binnen C’est L’Evi Psychologie en verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Jouw rechten als betrokkene:

Jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jouw verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

   

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan C’est L’Evi Psychologie. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor). Mocht je het dossier willen laten vernietigen dan kun je hiervoor een toestemmingsformulier invullen dat je kunt opvragen bij mij. Na vernietiging van jouw dossier bewaar ik wel je telefoonnummer en e-mailadres ten behoeve van een eventuele follow-up afspraak. Na een eventuele follow-up afspraak vernietig ik ook jouw telefoonnummer en e-mailadres.

 

Toelichting op het opvragen van informatie

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. C’est L’Evi Psychologie is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk of door een gemachtigde op te laten halen, dan kun je dit kenbaar maken aan C’est L’Evi Psychologie.

Meerderjarig

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of als er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de therapeut.

 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Verwijzingen en aanmeldingen van nieuwe cliënten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van een mailomgeving die de privacy waarborgt bij informatie uitwisseling;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Soms is het in het kader van de behandeling belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere behandelaar. Wanneer dit het geval is, dan zal jouw psycholoog Evi Sommen van C’est L’Evi Psychologie dit met jou bespreken en je vragen om een apart toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen. Zonder deze schriftelijke toestemming zal er geen overleg plaatsvinden.

 

Samenwerkingspartners.

Van de personen waarmee ik samenwerk bewaar ik de contactgegevens in een sociale kaart. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens C’est L’Evi Psychologie van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

   

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan jou vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of mijn omgang met jouw gegevens? Dan ga ik hierover graag met jou in gesprek.

Wil je dit niet? Kom je er samen niet uit? De WKGGZ (wet kwaliteit geestelijke gezondheidszorg) en de WTZA (wet toetreding zorgaanbieders) steunen jouw positie als cliënt. Deze wetten garanderen veilige zorg en de afwikkeling van klachten. Voor het indienen van een klacht over mijn zorgverlening kun je terecht bij de NFG. Via de volgende link: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html kun je in contact komen met de NFG.

 

Contactgegevens

Evi Sommen
C’est L’Evi Psychologie

Praktijkadres:

Jasonstraat 3, 5631 JB, Eindhoven

Tel: 06-24435690
mail: info@cestlevi.nl

C’est l’Evi gebruikt functionele en analytische cookies om verkeer op haar website te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Door verder te gaan stemt u hiermee in.